Beleidsplan 2017


Beleidsplan Christelijk Gemeenschappelijk Centrum ‘De Verkenningston’

 

     1 .Geschiedenis

 1. Missie en doelstellingen

 

 

 1. Beschrijving van de organisatie

Organisatievorm

 • Bestuur: taken en samenstelling
 • Raad van advies
 • Werkgroepen
 • Relatie bestuur en werkgroepen
 • Beheerderechtpaar
 • Gebedsgroepen
 • Facilitaire zaken: technische zaken en schoonmaak

 

 1. Financieel beleid

 

 1. Publiciteitsbeleid

 

 1. Toekomstvisie
  • Toekomstvisie met betrekking tot het gebouw
  • Toekomstvisie met betrekking tot het gebedswerk
  • Toekomstvisie met betrekking tot de werkgroepen
  • Toekomstvisie met betrekking tot de praktische teams

 

 1. Activiteiten voor 2017 voortvloeiend uit het beleidsplan

 

 1. Geschiedenis

 

Het Gemeenschappelijk Christelijk Centrum (hierna GCC) ‘de Verkenningston’ is ontstaan vanuit het gebed. Vanuit dit gebed groeide de visie, dat het gebouw van de Ambassadegemeente, een centrale plaats zou worden voor het werk van God in Den Helder.

 

Tijdens de Interkerkelijke Informatieavond op 15 december 1999, is de visie geboren voor een Interkerkelijk Centrum. Een taakgroep van 6 personen is daar biddend en zoekend mee aan de gang gegaan en op 29december 2000 was het pand eigendom van de nieuwgevormde stichting het Gemeenschappelijk Christelijk Centrum.

 

Het gebouw is gekocht van de Ambassadegemeente. Een beheerderechtpaar vestigde zich boven het centrum en het Gemeenschappelijk Christelijk Centrum ‘de Verkenningston’ was geboren. Er werd een stichting opgericht en een bestuur samengesteld. Vanaf het begin was er op de woensdagmiddag een kinderclub en eens in de maand vond vanuit ‘de Verkenningston’ het huis-aan-huiswerk plaats van de werkgroep ‘Er is hoop’. De werkgroep ‘Er is hoop’ is opgeheven. In de Verkenningston is een aantal van de activiteiten van deze werkgroep overgenomen zoals het voorgangersontbijt en de jaarlijkse fakkeloptocht voor de kerst.

Verschillende gebedsgroepen zijn gevormd en zijn door de jaren heen met verschillende deelnemers en verschillende hoofdonderwerpen samen gekomen.

‘De Verkenningston’ heeft altijd plaats geboden aan verschillende werkgroepen. De ruimtes van het gebouw zijn benut voor diverse samenkomsten.

 

In 2006 namen we afscheid van ons eerste beheerderechtpaar, Bertus en Jaqueline Kramer en hun kinderen en verwelkomden we Adrie en Els Bouma met hun kinderen.

 

In 2015 namen we afscheid van Adrie en Els Bouma. Zij aanvaardden een nieuwe taak. Jacqueline en Bertus Kramer namen het stokje van hen over en kwamen in het najaar van 2015 weer boven de Verkenningston wonen.

 

 1. Missie en doelstellingen

 

Het GCC heeft als missie een plek te bieden waar christenen uit verschillende gemeentes en kerken elkaar ontmoeten, met elkaar bidden, met elkaar leren en met elkaar werken om zo de liefde van God voor de mensen in Den Helder zichtbaar te maken.[1]

 

Het GCC heeft als doel:

 • christenen toe te rusten,
 • het Evangelie bekend te maken,
 • een plaats te bieden waar men samen kan komen voor gebed
 • en om praktische hulp te bieden aan de naaste.

 

 1. Beschrijving van de organisatie

 

Organisatievorm

Het GCC is een stichting en als zodanig ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37092970

 

 • Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur.

Het bestuur wordt aangevuld met leden met specifieke en ondersteunende taken: facilitaire zaken, publiciteit, coördinatie gebedsgroepen.

 

Raad van Advies

Het bestuur kan zich laten ondersteunen door de Raad van Advies. Deze bestaat uit drie personen. Zij kunnen het bestuur desgewenst gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

 

 • Gebedsgroepen

Binnen het GCC komen op verschillende tijdstippen gebedsgroepen bij elkaar. Er wordt gestreefd naar samenhang tussen de gebedsgroepen binnen het GCC en gebedsgroepen actief in gemeenten en kerken.

De gebedsgroepen en de gemeenten en kerken werken samen bij landelijk geïnitieerde gebedsbijeenkomsten. In ‘de Verkenningston’ wordt dan de gelegenheid geboden samen te komen.

 

 • Werkgroepen

De werkgroepen vormen naast de gebedsgroepen de kern van het GCC. Iedereen die een werkgroep wil starten, krijgt daartoe de gelegenheid mits de activiteit in overeenstemming is met de grondslag en de doelstelling van het GCC. Na aanmelding van de werkgroep wordt dat met de initiatiefnemers besproken in een algemene en openbare bestuursvergadering. Van het besluit van de bestuursvergadering wordt melding gedaan op de website.

 

De werkgroepen zijn autonoom binnen de bovengenoemde kaders.

 

Van de deelnemers aan de werkgroep wordt verwacht, dat zij hun verantwoordelijkheid kennen in relatie tot het GCC. Dit in immateriële (gebed en betrokkenheid wanneer er gevraagd wordt mee te denken over het te voeren beleid) en materiële zin (inzet bij huishoudelijke en technische taken en een financiële verantwoordelijkheid).

[1] Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling, dat in de Verkenningston kerkelijke samenkomsten worden gehouden. Daarvoor zullen belangstellenden worden doorverwezen naar bestaande gemeenten en kerken.

 

 • Relatie bestuur en werkgroepen

Het contact tussen het bestuur en de werkgroepen wordt onderhouden door leden van de werkgroep minimaal één keer per jaar uit te nodigen in de vergadering van het bestuur. In deze ontmoeting doet de werkgroep verslag van de activiteiten en informeert het bestuur naar knelpunten in de relatie met het bestuur en eventuele knelpunten bij het gebruik van het gebouw.

Vanuit de werkgroep kan advies gevraagd worden aan het bestuur inzake kwesties die spelen in de werkgroep.

 

 • Beheerderechtpaar

Het beheerderechtpaar is belast met alle lopende zaken in het gebouw. Voor de werkgroepen zijn zij het eerste aanspreekpunt. Het beheerderechtpaar heeft de beschikking over de woningen boven in het gebouw ‘de Verkenningston’. Zij betalen daarvoor maandelijks een met het bestuur overeengekomen huurbedrag.

Het beheerderechtpaar is onbezoldigd werknemer van de stichting. Er is minimaal eens per maand werkoverleg met (een vertegenwoordiging van) het bestuur.

De verwachtingen ten aanzien van het beheerderechtpaar zijn vastgelegd in een arbeidsovereenkomst en een takenlijst.

 

 • Facilitaire zaken

Het beheerderechtpaar wordt ondersteund door een schoonmaakteam en een technisch team. Het contact met deze teams wordt onderhouden door het beheerderechtpaar. In het overleg met het bestuur stelt het beheerderechtpaar het functioneren van deze teams aan de orde.

 

 1. Financieel beleid

 

De penningmeester draagt jaarlijks zorg voor een begroting en een financieel jaarverslag. Begroting en financieel jaarverslag worden gepubliceerd op de website.

 

Met de werkgroepen worden financiële afspraken gemaakt. Geld dat op de algemene rekening wordt gestort met een werkgroep als specifieke bestemming wordt na aftrek van een afgesproken percentage doorgestort op de rekening van de werkgroep.

Elke werkgroep moet het eigen financieel beleid kunnen verantwoorden.

 

Het doel van het financieel beleid is een gezonde financiële situatie. De verplichtingen voortkomend uit de hypotheek op het gebouw en de andere leningen worden voldaan.

 

Voor concrete projecten wordt actief gezocht naar fondsen die hierin willen bijdragen. Aanvragen voor financiële steun bestemd voor het werk van de werkgroepen worden in overleg met de penningmeester gedaan. Voor het geval het project betrekking heeft op het gebouw dan is de benadering van de fondsen alleen een zaak van het bestuur.

 

 1. Publiciteit

 

Minimaal twee keer per jaar wordt een nieuwsbrief uitgegeven en daarin wordt verslag gedaan vanuit de verschillende werkgroepen en het bestuur. De website  is belangrijkste middel om contact te onderhouden met de achterban van het GCC en met de verschillende kerken en gemeenten.

 

Via de website stellen de verschillende werkgroepen zich voor en kondigen zij hun activiteiten aan. Er wordt prioriteit aan gegeven de website up-to-date te houden. De webmaster is daar verantwoordelijk voor. Informatie die verouderd is, wordt door de webmaster zonder overleg verwijderd.

Wat de werkgroepen gepubliceerd willen hebben op de website wordt bij de webmaster aangeleverd.

 

De secretaris is verantwoordelijk voor de contacten van het GCC met de plaatselijke pers.  Dit heeft betrekking op zaken die de stichting aangaan. De werkgroepen zorgen er zelf voor dat hun eigen activiteiten bekend worden gemaakt via de plaatselijke pers. Vanuit het bestuur kan hierin ondersteuning geboden worden.

 

 1. Toekomstvisie

 

 • Toekomstvisie met betrekking tot het gebouw

Ten aanzien van het gebouw is een aantal zaken te noemen, dat de aandacht vraagt. In de eerste plaats is er het onderhoud, dat het pand vraagt. Het beheerderechtpaar in samenwerking met het technisch team geeft daarin de prioriteit aan.

Op dit moment is het niet mogelijk meerdere activiteiten tegelijkertijd in het gebouw te laten plaats vinden[2]. Dit jaar wil het bestuur op de woonverdieping een vergaderruimte voor kleinere groepen realiseren.

De toegankelijkheid van het gebouw voor minder validen is niet goed. Plannen zullen worden uitgewerkt om dit te verbeteren. Wanneer deze plannen uitgewerkt zijn, zal gezocht worden naar fondsen en subsidies om ze te verwezenlijken.

Aan het technisch team wordt gevraagd een plan voor het gebouw op te stellen waarin zowel voor het onderhoud als voor de toekomstige functie van het gebouw aandacht zal zijn.

 

De ontwikkelingen rondom de plannen van de gemeente met het stadshart worden nauwlettend gevolgd. De verwachting is dat hier voor het GCC kansen liggen. Vooralsnog is de informatie dat het gebouw mag blijven bestaan. De kansen liggen op het gebied van de uitstraling die het gebouw zal moeten hebben in het geheel van het stadspark.

Gestreefd wordt naar een grotere herkenbaarheid van het gebouw met name gericht op het aan de buitenkant duidelijk maken wat men in het gebouw mag verwachten.

 

Het streven is het gebouw op zoveel mogelijk dagdelen te benutten of te laten benutten. Naast de eigen activiteiten van het GCC wordt het ter beschikking gesteld aan andere organisaties of personen die activiteiten willen ontplooien, die passen binnen de doelstelling van de stichting.

 

 • Toekomstvisie met betrekking tot het gebedswerk

Naast de regelmatige gebedssamenkomst voor het werk van de NEM wordt vanuit de Verkenningston aangesloten bij de landelijk georganiseerde gebedsweken. In deze weken worden de bijeenkomsten geleid vanuit de verschillende kerken en gemeentes. In de voorbereiding worden zij hiertoe uitgenodigd. Gevraagd zal worden in de eigen gemeente de publiciteit te verzorgen met als doel dat christenen uit verschillende gemeentes elkaar ontmoeten en samen in gebed gaan.

Ook wordt jaarlijks de gebedsnacht van Open Doors georganiseerd.

 

 • Toekomstvisie met betrekking tot de werkgroepen

Iedere werkgroep heeft een eigen doelstelling en werkwijze. Het functioneren binnen de kaders van het GCC kan als belangrijke meerwaarde hebben, dat de verschillende groepen elkaar versterken. Daarvoor is het nodig, dat de leden van de verschillende groepen elkaar kennen en ontmoeten. Minimaal eens per jaar zal er vanuit het bestuur een initiatief genomen worden om dit mogelijk te maken.

 

 • Toekomstvisie met betrekking tot de praktische teams

De mensen die in de praktische teams actief zijn, leveren een belangrijke bijdrage aan het functioneren van het GCC. Vanuit het bestuur zal daaraan extra aandacht besteed worden.

 

Toekomstvisie met betrekking tot vaste gebruikers.

In 2016 zijn de voorbereidende gesprekken geweest met vertegenwoordigers van het Bijbelhuis. De verwachting is dat deze organisatie, uitgaande van de Hersteld Hervormde Kerk Nederland, voor een vast aantal dagdelen in de week gebruik gaat maken van het gebouw.

 

 

 1. Activiteiten voor 2017 voortvloeiend uit het beleidsplan

 

 1. Opstellen van een plan voor het onderhoud van het gebouw en de noodzakelijke aanpassingen
 2. Naast het woongedeelte komt een ruimte beschikbaar voor kleine groepen, die eventueel overdag gebruikt zou kunnen worden als kantoorruimte
 3. Inspelen op de ontwikkelingen rondom het stadshart
 4. Contacten leggen en onderhouden met als doel een frequenter gebruik van het gebouw. Het bestuur staat open voor verzoeken van kerken en organisaties die vanuit een christelijke levensbeschouwing actief zijn op diverse terreinen van de samenleving
 5. Voor de gebedsweken zullen de verschillende gemeentes en kerken in Den Helder actief benaderd worden met het verzoek in deze week een avond voor hun rekening te nemen
 6. Minimaal één keer per jaar zal een bijeenkomst georganiseerd worden waarin de leden van de verschillende werkgroepen elkaar kunnen ontmoeten en waar dwarsverbanden tussen de werkgroepen gelegd kunnen worden

 

 

Ten slotte

Voor het bestuur is dit beleidsplan ook een gebedslijst. We weten, dat we plannen moeten maken om op die manier een heldere en duidelijke koers te kunnen varen. We weten ook, dat wij werken in het koninkrijk van God. We zijn blij dat te kunnen doen, maar we weten daarmee dat al onze plannen in Zijn licht betrekkelijk zijn.

 

[1] Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling, dat in de Verkenningston kerkelijke samenkomsten worden gehouden. Daarvoor zullen belangstellenden worden doorverwezen naar bestaande gemeenten en kerken.

 

[2] Een uitzondering hierop is de ruimte van ‘The Gate’. Het is goed mogelijk zowel in die ruimte als in de ruimte daarboven een activiteit te plannen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *