Jaarrekening 2016


Jaarrekening 2016 van Stichting    Gemeenschappelijk Christelijk Centrum           Verkenningston
rek.no Balansen 2016
Activa begin eind
1000 Kas 0,00 0,00
1100 ING betaalrekening 6104,47 7521,73
1298 Voorschot beheer koffie en keuken 129,00 64,61
1301 Gebouw Verkenningston PH13 142000,00 142000,00
1311 Renovatie duurz verbetering PH13
1302 Beheerderwoning PH15 107000,00 107000,00
1312 Renovatie duurz verbetering PH15 4500,00 4000,00
1601 Inventaris GCC 100,00 163,99
Totaal activa 259833,47 260750,33
Passiva begin eind
2101 Hypotheek ING -116464,00 -116464,00
2111 Achtergestelde Leningen -53537,80 -53437,80
2198 Vooruit ontv contrib en huurbijdr -40,00 -400,00
2210 Nog te betalen nota’s -5000,00 -1136,76
2211 Onderhoudsreserve centrum en beh.woning -1015,04 -3515,04
Nog te betalen aan werkgroepen:
2221 Reserve Den Helder v Jezus -662,22 -1593,69
2222 Reserve No Budget Restaurant -325,00 -30,00
2223 Reserve Vrienden v Alpha -10,00 -20,00
2224 Reserve The Gate Jongerenwerk -85,00 -85,00
2225 Reserve Manipur Schoolproject -639,00 -565,05
2226 Reserve Kerk en Vluchteling -1445,05 -671,00
2301 Algemene Reserve Stichting GCC -80610,36 -80610,36
Resultaat 2016 -2221,63
Totaal passiva -259833,47 -260750,33
Winst- en Verliesrekening 2016
Organisatiekosten Stichting GCC
4010 Rente Hypotheek bij ING Bank 4570,43
4011 Rente achtergestelde leningen 4000,00
4012 Rente betaalrekening debetstand
4020 Verzekeringspremies 2059,21
4030 Energie en water 3678,41
4040 Gemeentebel OZB, Riool en Reiniging 1706,26
4050 Reservering onderhoudskosten PH15 buiten 1250,00
4051 Reservering onderhoudskosten PH13 buiten 1250,00
4090 Onderhoudskosten binnenshuis beh woning 175,33
4091 Onderhoudkosten binnenshuis GCC 948,23
4100 Afschrijvingen 500,00
4290 Declaraties koffie en keuken 229,77
4310 Contactblad, posters folders en reclame
4325 Administratiekosten
4330 Bankkosten zakelijke rekening 234,87
4340 Valuta transferkosten
4350 Kasverschillen
4500 Overige kosten (niet gebouwen)
Totaalkosten organisatie GCC 20602,51
Support doorbetaald aan werkgroepen GCC
6001 Support Overige Werkgroepen
6011 Support Den Helder voor Jezus 1500,00
6021 Support No Budget Restaurant 100,00
6031 Support Vrienden van Alpha 120,00
6041 Support Jongeren en The Gate 1200,00
6051 Support Manipur Schoolproject 4054,25
6061 Support Kerk en Vluchteling 2471,90
Totaal support aan werkgroepen 9446,15
Totale organisatiekosten en support 2016 30048,66
Bestemmingsgiften voor werkgroepen GCC
6000 Giften Overige Werkgroepen
6010 Giften Den Helder voor Jezus -1500,00
6020 Giften No Budget Restaurant -100,00
6030 Giften Vrienden van Alpha -120,00
6040 Giften Jongeren en The Gate -1200,00
6050 Giften Manipur Schoolproject -4054,25
6060 Giften Kerk en Vluchteling -2471,90
Totaal giften voor werkgroepen -9446,15
Baten Stichting GCC
8010 Huur en gebruiksdonaties -6334,00
8011 Bijz donaties rente en aflossing -3900,00
8020 Donaties van particulieren -8859,98
8021 Bijz donaties onderh. gebouw -47,00
8025 Donaties van kerken -2000,00
8030 Teruggave energie belastingen -543,00
8040 Opbrengst sponsoracties
8050 Uitkeringen verzekeringen -687,28
8060 Werkgroep%contributies -452,88
8310 Bijdragen voor contactblad
8330 Bijdr. bank- en valutatransfer
8500 Overige opbrengsten
Totaal baten Stichting GCC -22824,14
Totaal baten en werkgroepgiften 2016 -32270,29
Resultaat 2016 voor aanpassing positief -2221,63
4130 WOZwaarde aanpassing gebouwen
Resultaat 2016 na aanpassing (positief) -2221,63
Opgemaakt op 18 maart 2017 CJB
Herziene versie na overleg en liquiditeitscontrole
8 april 2017 CJB

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *