Jaarverslag stichting G.C.C. de Verkenningston


Jaarverslag Stichting Gemeenschappelijk Christelijk Centrum ‘De Verkenningston’ 2015.

 

Inleiding

In dit jaarverslag blikken we als bestuur terug op het jaar 2015. Een terugblik heeft alles met de toekomst te maken. Variërend op wat de dichter schrijft in Psalm 90 bidden we: leer ons zo op het verleden terug te kijken, dat we er wijzer van worden.

Op die manier willen we een aantal belangrijke punten van het jaar doornemen.

 

Bestuurssamenstelling

We begonnen het jaar 2015 met Patricia Brienesse als interim-voorzitter.  Gelukkig voor haar kwam daar in de loop van het jaar verandering in. Aad Venneker toonde  zich, na een paar voorbereidende gesprekken, bereid het voorzitterschap van de stichting op zich te nemen. We zijn dankbaar dat God in deze vacature voorzien heeft.

Laura van der Veen heeft in september afscheid genomen van het bestuur. Zij gaat zich helemaal richten op het werk in The Gate . We hebben afscheid genomen van haar en haar bedankt voor haar jarenlange inzet. Daarbij spreken we als bestuur uit, dat we er op rekenen dat de banden met de leiding van The Gate goed en intensief zullen blijven.

Aan het einde van het jaar nam ook Bertus Kramer afscheid als bestuurslid. Hij blijft wel beschikbaar als adviseur van het bestuur voor de bouwkundige staat van het gebouw.

Ankie Bas heeft aangegeven wel te blijven functioneren als uitvoerende hulp van de penningmeester, maar niet langer bestuurslid wil zijn.

Het bestuur bestaat nu dus uit: Aad Venneker, voorzitter; Leendert van Dam, secretaris; Cor Bos, penningmeester; Patricia Brienesse, algemeen bestuurslid.

 

Activiteiten

De Verkenningston is een gebouw dat beschikbaar is voor christenen die met elkaar willen samen komen, samen activiteiten willen ondernemen. In dat opzicht is 2015 een mooi jaar geweest. De verschillende werkgroepen kwamen regelmatig samen. In 2015 kwamen er geen nieuwe werkgroepen bij. Wel zien we een toename van activiteiten, bijvoorbeeld bij de werkgroep ‘Kerk en vluchteling’.  

Het jongerenwerk ‘The Gate’ maakt ook een goede tijd door. Er zijn voorbereidingen getroffen om een jeugd-Alfa-groep te starten. Het plan is om deze in het voorjaar van 2016 te laten plaats vinden.

De werkgroep ‘Den Helder voor Jezus’ (Den Helder Unite) heeft het dit jaar over een andere boeg gegooid en haakte aan bij de in Den Helder zeer populaire Dag van de Muziek. Bij het kerkgebouw van ‘de Ambassade’ was een terras ingericht met een voorleesstoel en de mogelijkheid wat te drinken en een praatje te maken. Het plan een aantal groepen op te laten treden met een duidelijke christelijke boodschap vraagt meer aandacht.

In november hielden we een succesvolle ontbijtochtend, waarin we met verschillende organisaties het vluchtelingenwerk centraal hebben gesteld. Het was mooi om te zien dat de aanwezigen elkaar vonden en op de hoogte kwamen van elkaars activiteiten. Een ochtend waarin weer eens duidelijk naar voren kon komen hoe belangrijk een Gemeenschappelijk Christelijk Centrum kan zijn.

 

Contact met de achterban

Het contact met de achterban en uitbreiding van de achterban is altijd een belangrijk aandachtspunt. In 2015 hebben we een avond georganiseerd waarop het bestuur de visie en de doelstelling van het GCC presenteerde en tegelijkertijd liet zien hoe het er op dit moment financieel voorstaat. De opkomst op deze avond viel tegen. Wel hebben we een goed gesprek gehad met de aanwezigen, waarbij ook kritische kanttekeningen werden geplaatst bij het gepresenteerde.

Voor 2016 willen we weer een dergelijke avond organiseren.

 

Bijzonder activiteit

Geen activiteit van de Verkenningston maar wel leuk om aan mee te werken was de tentoonstelling van de stichting Afgestoft. Foto’s van het oude Den Helder werden tentoongesteld en we hebben er een foto aan overgehouden van de Verkenningston toen het nog in gebruik was als militair tehuis voor rooms-katholieke militairen en als naam sint Christophorus had.

 

Bewoning bovenverdieping

Na het vertrek van de familie Bouma in 2014 is de bovenverdieping lange tijd niet bewoond geweest. Er is hard gewerkt om de woning boven de Verkenningston op te knappen. Vanaf september kon de familie Kramer hun intrek nemen. We zijn als bestuur blij me hun inzet voor de Verkenningston.

 

Ten slotte

Een jaarverslag is nooit meer dan het benoemen van een aantal opvallende zaken in een jaar. Het belangrijkste wordt vaak niet gezien. De mensen die het gebouw schoon houden, het vele werk dat gaat zitten in kleine klusjes. De trouw waarmee werkgroepen samen komen.

We zijn dankbaar dat de Verkenningston er is, we zijn blij dat we zien dat de mogelijkheden van het gebouw gezien worden en dat we zo een plaats hebben die door veel christenen in Den Helder gewaardeerd wordt.

 

Voor het verslag:

 

Leendert van Dam

Secretaris.

 

Jaarrekening 2015 Stichting Gemeenschappelijk Christelijk Centrum te Den Helder
Balansen Stichting GCC 2015 op 1 jan 2015 op 31dec 2015
euro euro
Activa
ING betaalrekening 2866,86 6104,47
Kruisposten en vooruit betaald 129,00
Gebouw Verkenningston PH13 142000,00 142000,00
Beheerderwoning PH15 107000,00 107000,00
Renovatie duurz verbetering PH15 5000,00 4500,00
Inventaris GCC 250,00 100,00
Totaal activa € 257.116,86 € 259.833,47
Passiva
Hypotheek ING -116464,00 -116464,00
Achtergestelde leningen -53637,80 -53537,80
Vooruit ontvangen contributies -40,00
Nog te betalen nota’s -4000,00 -5000,00
Onderhoudsreserve -1015,04
Reserve Den Helder v Jezus -658,95 -662,22
Reserve No Budget Restaurant -30,00 -325,00
Reserve Vrienden v Alpha -10,00
Reserve The Gate Jongerenwerk -85,00
Reserve Manipur Schoolproject -715,00 -639,00
Reserve Kerk en Vluchteling -1195,05
Algemene Reserve Stichting G.C.G. -81611,11 -81611,11
Resultaaat lopend jaar (verlies) 750,75
Totaal passiva € 257.116,86- € 259.833,47-
Winst en verliesrekening GCC hele jaar 2014 hele jaar 2015
Lasten Stichting GCC 2015 In 2014 In 2015
Rente Hypotheek 4557,94 4557,94
Rente achtergestelde leningen 3000,00 4000,00
Rente betaalrekening debetstand 148,45 7,86
Verzekeringspremies 1968,27 2072,13
Energie en water 6199,52 3471,20
Gemeentebelasting, Riool en Reiniging 1456,19 1780,23
Onderhoud en renovatie beh. Woning 13468,27 6043,95
Onderhoud binnenshuis GCC 102,85
Afschrijvingen 150,00 650,00
Declaraties koffie en keuken 206,36 308,28
Contactblad, posters, folders, reclame 162,38
Administratiekosten 26,43
Bankkosten zakelijke rekening 230,87 208,85
Valuta transferkosten 74,00
Overige kosten (niet gebouwen) 109,30
Totaalkosten organisatie GCC 2015 € 31.648,68 € 23.312,59
Support aan werkgroepen In 2014 In 2015
Support Den Helder voor Jezus 550,00 300,00
Support No Budget Restaurant 30,00 350,00
Support Vrienden van Alpha 650,00 550,00
Support Jongeren en The Gate 2802,25 3847,22
Support Manipur Schoolproject 3851,00 4255,80
Support Kerk en Vluchteling 1701,43 3387,44
Totaal Support aan Werkgroepen € 9.584,68 € 12.690,46
Totale Kosten en Support2015 € 41.233,36 € 36.003,05
Giften voor Werkgroepen 2015 In 2014 In 2015
Giften Den Helder voor Jezus -550,00 -300,00
Giften No Budget Restaurant -30,00 -350,00
Giften Vrienden van Alpha -650,00 -550,00
Giften Jongeren en The Gate -2802,25 -3847,22
Giften Manipur Schoolproject -3851,00 -4255,80
Giften Kerk en Vluchteling -1701,43 -3387,44
Totaal Giften voor Werkgroepen € 9.584,68- € 12.690,46-
Baten Stichting GCC 2015 In 2014 In 2015
Huur en gebruiksdonaties -3582,00 -3280,00
Bijzondere donaties rente en aflossing -4750,00 -4300,00
Donaties van particulieren -7708,59 -11992,71
Bijzondere donaties stormschade -8400,00
Donaties van kerken -2813,00 -1550,00
Teruggave (energie)belastingen -529,00 -972,00
Werkgroep%contributies -242,68 -219,13
Overige opbrengsten -92,00 -248,00
Totaal Baten Stichting GCC 2015 € 28.117,27- € 22.561,84-
Totale Baten en Giften 2015 € 37.701,95- € 35.252,30-
Resultaat voor aanpassing (tekort) € 3.551,41 € 750,75
WOZ aanpassing gebouwen 116000,00
Resultaat na aanpassing € 119.531,41 € 750,75

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *